INFORMACJE O RODO

Drodzy Użytkownicy Strony,

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. przetwarzania danych osobowych przez Concordia Design Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Concordia Design Sp. z o. o. z siedzibą przy
  Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań. Kontakt: ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań; e-mail: info@concordiadesign.pl  lub telefonicznie: +48 61 667 44 00.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Concordia Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań lub adresem e-mail: iod@concordiadesign.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
 4. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 5. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 6. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 7. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 8. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 9. Jeżeli udzieliliście Państwo stosownych zgód dotyczących działań marketingowych
  i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Państwa zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę
  na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
  do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 11. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.
 12. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 13. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomocy Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 14. Posiadają Państwo prawo do:
 15. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 16. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 17. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 18. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
 19. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 20. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 21. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 2 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem
  na temat oferowanych usług. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane będą przetwarzane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Okres ten wynosi 5 lat. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć ten okres. Po upływie wyżej wymienionego okresu dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 22. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją celów marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub
  do momentu złożenia żądania usunięcia danych.
 23. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo skorzystać z prawa złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

znie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym pragniemy Was poinformować, w jaki sposób przetwarzamy dane oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. W kolejnych punktach dokładnie poznacie podstawowe informacje na ten temat.

CO GROMADZIMY?

Jako administrator danych osobowych informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszej strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez nas na stronach internetowych, w tym również zapisywanych w plikach cookies.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorami Państwa danych będziemy my, czyli Pro Design Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 3, do której należy LAB150.

JAKI MAMY CEL W PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:
– dopasować treści stron i tematykę materiałów do zainteresowań użytkowników,
– zapewnić większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,
– pokazywać nasze reklamy, szczególnie te które naszym zdaniem mogą być dopasowane do wymagań, oczekiwań, potrzeb i zainteresowań użytkowników,
– prowadzić analizy i badania potrzeb naszych klientów, aby w przyszłości móc wesprzeć ich w działaniach zmierzających do dokonania zakupów naszych usług,
– świadczenia usług;
– dostosowywać zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

INFORMUJEMY, ŻE:

Twoje dane, które udostępnisz nam np. zapisując się na newsletter lub na warsztat, zgodnie z obowiązującym prawem chcemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom i agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług. Może się również i tak zdarzyć, że na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów będziemy udostępniać Twoje dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych jak np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

MASZ RÓWNIEŻ PRAWA W ZWIĄZKU Z NASZYMI DZIAŁANIAMI:

Przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi już przepisami masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, skorzystać z prawa do bycia zapomnianym na zasadach opisanych w ww. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DLACZEGO MAMY PRAWO PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny naszej firmy jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jako naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie tylko i wyłącznie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrazisz zaznaczając dopowiedni przycisk podczas zapisów na newsletter, na warsztatach i akceptując naszę politykę prywatności w momencie wejścia na stronę. 

Wyrażenie tej zgody jest całkowicie dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.